Suche
Suche Menü

Kihon Videos (Grundschule)

Sonoba/Naname Tsuki / Shikodachi

Juntsuki / Gyakutsuki

Juntsuki No Tsukomi / Kette

Gyakutsuki No Tsukomi / Kette

Tobikomi Tsuki

Nagashi Tobikomi Tsuki

Maegeri / Surikomi Maegeri

Shuto Uke

Jodan Uke / Uchi Uke / Gedanbarai / Soto Uke